Lofssjön


 

Projektet Utredning av övergödningsproblematiken i Lofssjön syftar till att undersöka övergödningssituationen i Lofssjön, utreda vilka källor som belastar sjön samt föreslå åtgärder för att minska belastningen av främst fosfor om det bedöms vara nödvändigt.

 

Projektet har finansierats genom det statliga LOVA-bidraget och utfördes i samverkan mellan Härjedalens kommun och Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

 

Utredningen visade att sjön har god ekologisk status avseende näringsämnen och växtplankton, men är tidvis kraftig påverkad av förhöjda näringsämneshalter i djuphålan utanför reningsverket.

 

Orsaken till de höga halterna tros vara en kombination av belastning från reningsverket och en begynnande internbelastning.

 

Vidare tyder undersökningarna att det finns påverkan från enskilda avlopp i Synderstråns dalgång.

 

Behovet av åtgärder och vidare undersökningar sammanfattas i nedanstående punktlista:

  • Fortsatt bevakning av utvecklingen av internbelastning i SRK-stationen.
  • Kommunen bör genomföra en riktad tillsynsinsats och utreda kvaliteten hos de enskilda avloppen längst Synderstråns dalgång för att, om det är motiverat, ställa krav på fastighetsägarna att åtgärda bristfälliga avlopp.
  •  En utredning rörande referenshalter för näringsämnen bör genomföras i Lofssjöns avrinningsområde. Detta gäller generellt i Ljusnans avrinningsområde då referensvärdet avgör nuvarande status och därmed på sikt behov av åtgärder.
  • I samband med revision av SRK-programmet bör inrättandet av en referenspunkt i Lofssjön övervägas. 
  • Ett standardiserat nätprovfiske bör genomföras i syfte att fastställa fiskfaunans sammansättning och status i Lofssjön.

 

Slutrapporten från projektet kan laddas ned på följande länk:

 

Utredning av övergödningsproblematiken i Lofssjön.pdf

 

 

Lofssjön är en förhållandevis stor sjö (ca 17 km²) och som djupast nästan 50 m. Dock är skillnaderna stora i sjön med en betydligt djupare bassäng i nordväst och en grundare i sydost.

Lofssjön är reglerad vilket påverkar sjöns dynamik. 

 

Lofssjön är en förhållandevis stor sjö (ca 17 km²) och som djupast nästan 50 m. Dock är skillnaderna stora i sjön med en betydligt djupare bassäng och en grundare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår