Förstudie för strategisk vattenplanering


 

Inom det LOVA-finansierade projektet Förstudie för strategiskt vattenplaneringsarbete inom Ljusnan Voxnans avrinningsområde har Ljusnan Voxnans vattenvårdsförbund under 2022 och 2023 utrett förutsättningarna för, samt lagt grunden till, ett mer samordnat, strukturerat och strategiskt avrinningsområdesbaserat vattenplaneringsarbete i Ljusnan och Voxnans avrinningsområde.

 

På den klickbara länken kan du ladda ner slutrapporten från projektet:

 

Strategisk vattenplanering i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde

 

Vi har etablerat en avrinningsområdesövergripande strategiskt operativ arbetsgrupp och anordnat kommunvisa dialogmöten i syfte att samla information om åtgärdsbehov och ge kommunerna en möjlighet att genom externt driven dialog diskutera hur man kan stärka samverkan och samarbete mellan kommunala sektorer/förvaltningar och bolag. 

 

Tack vare god samverkan och nära dialog med de kontakter som vi upparbetat genom projektet har vi kunnat samla och sammanställa befintliga data och information om åtgärdsbehov och objekt lämpliga för genomförande under de kommande åren. Åtgärdsobjekten har sammanställts i en geodatabas med geografisk information och inbördes prioritet mot bakgrund av en övergripande bedömning av miljönytta, teknisk genomförbarhet, kostnad, markägarens engagemang, juridisk komplexitet och eventuella synergieffekter.  

 

 

Sammanfattningsvis har projektet visat att behovet av åtgärdssamordning är stort främst kopplat till genomförandet av fysiska åtgärder i avrinningsområdet, men även som stöd till respektive kommun i arbetet med genomförandet av Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027. En strategisk vattensamordning bedöms på ett kostnadseffektivt sätt kunna bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas.

 

Förbundet har genom projektet visat att man i sin egenskap av avrinningsområdesövergripande oberoende ideell förening med ansvar, kunskap och kontakter kan axla rollen som åtgärdssamordnare i hela avrinningsområdet och kan arbeta med planering, prioritering och genomförande av åtgärder samtidigt som man utgör en katalysator för samverkan mellan en stor bredd av aktörer som både påverkar och arbetar med åtgärder. Arbetet som kommuner, skogsbolag, vattenkraftsbolag, fiskevårdsområdesföreningar med flera bedriver behöver fortsätta, men samordnas och synkroniseras i större omfattning än vad som sker i dagsläget i syfte att insatserna ska kunna uppnå största möjliga miljönytta tillsammans än vad de kan göra var för sig utspridda på stora geografiska områden. Kontakterna har lett till att förbundet har kunnat skapa en värdefull samverkansplattform inför kommande arbete med framtagande av vattenplan och genomförande av åtgärder.

 

Kommunernas arbete med tillsyn och fysisk planering är avgörande för att miljökvalitetsnormerna långsiktigt ska kunna följas och inte äventyras. Nytillkommande och äldre verksamheter likväl som exploateringar behöver anpassas och utföras på ett sätt som inte äventyrar de åtgärdssatsningar som genomförs i avrinningsområdet. För att åstadkomma en bred samsyn och ett effektivt arbetssätt krävs samordning och samverkan likväl som tydlig ansvarsfördelning och mandat, både internt och mellan kommunerna.

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår